Alphyddan, Nacka

En bullerutsatt kuperad bergstomt med idag hög exploatering ska kompletteras med student / ungdomsbostäder. Alphyddan har vid utsikt mot skärgården och in mot Stockholm centrum, och närhet till kommunikationer.

Husens läge och form baseras på den befintliga bebyggelsen, de anpassar sig till tomtens höjdskillnader, bevarar utsiktslinjer samt skyddar sig och utomhusmiljön mot buller. Med de vinklade volymerna och sluttande tak skapas uppdelade miljöer för de boende där solen når ner till gårdarna mellan husen. Husen har mellan 2-8 våningar. På tomtens högsta punkt med fri utsikt mot skärgården anläggs en vind och bullerskyddad utsiktsplats med sittytor och plats för aktiviteter. De plana ytorna som finns idag lämnas mellan huskropparna och kan därmed anordnas för att passa olika aktiviteter. De kuperade ytorna lämnas i stort som orörd naturmark.

De nya husens höjder inordnar sig med de befintliga punkthusen, de håller sig i samma lägen och tar inte för sig i Alphyddegatans rum vars karaktär behålls. De sluttande gröna takens former är en fortsättning av bergets lutningar och skapar fria vyer mellan husen. Mot norr och de bullerutsatta fasaderna förses husen med gallerier vilka lägenheternas entrér vänder sig mot. Här kläs husen med en guldskimrande metalldurk som utgör räcke och vindskydd. Fönsterhål längs gallerierna ger inramade vyer mot landskapet och ger huset en varierad yta. Sikten neråt och uppåt begränsas medan den horisontella siktfältet behålls fritt. Mot husens tysta sida och de gemensamma gårdsytorna placeras balkonger och sovrumsfönster.

Området angörs på samma plats som man idag tar sig upp på höjden, en angöringsgata som lutar upp till 12 % slingrar sig runt husen så att alla entréer kan nås med bil. En alternativ anslutningsväg finns längst österut på tomten som komplettering om detta visar sig möjligt. Ett parkeringsdäck placeras i slänten I östra änden. Mindre P-ytor finns även längs med angöringsvägen.

Entréer görs tydliga med stora skärmtak och glasade fasader. Cykelparkering ordnas i anslutning till alla entréer. Cykelgarage och cykelställ under tak är central placerade under det mitthuset. Här finner man områdets huvudentré med administrationskontor och entrélounge. Här finns även ett par större studierum samt den stora gemensamma tvättstugan. De långa husens korridorer och gallerigångar förses med trapphus i två lägen. Detta begränsar antal lägenheter som nås från respektive trapphus.

Huslängan på tomtens östra ände har även detta genomgående lägenheter med entrégallerier. Husets våningsantal trappar sig längs berget och bevarar utsikt för de intilliggande befintliga punkthusen. Även här nås lägenheterna via gallerier mot den bullerutsatta norrfasaden.

Husens uppvärmda ytor kan begränsas till det nödvändigaste och entrégallerier och vissa trapphus kan göras kalla.

Beskrivning 2012-09-25, Kirsh + Dereka Arkitekter.

 • Year:

  2012
 • Location:

  Alphyddan, Nacka
 • Status:

  Tävlingsuppdrag
 • Client:

  ByggVesta

More projects